top of page
Algemene bepalingen

ALGEMENE BEPALINGEN

De Wilde Brouwers bvba heeft maatschappelijke zetel te Hundelgemsesteenweg 310, 9820 Merelbeke, en als ondernemingsnummer

BE 0669.569.125. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Alle geschillen waartoe onze algemene bepalingen, verkoopsvoorwaarden, privacyverklaring, cookiebeleid e.d. aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de maatschappelijke zetel van De Wilde Brouwers bvba is gevestigd. Met opmerkingen, klachten e.d. kan u contact met ons opnemen via info@dewildebrouwers.be.

Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de gebruiksvoorwaarden. Deze website is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van enig commercieel gebruik.

Door het gebruik van de website en de webshop verklaart u de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop en consumptie van alcoholische dranken bereikt te hebben.

De gegevens die op onze website te vinden zijn, zijn louter ter informatie bedoeld en worden op een niet-uitputtende manier vermeld. Deze website heeft tot doel om het publiek vlotter toegang te verlenen tot de informatie over onze producten en activiteiten. Wij hebben al het nodige gedaan om zich te vergewissen van de betrouwbaarheid van de informatie. De Wilde Brouwers bvba kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de verstrekte informatie, evenmin garanderen dat de gegevens volledig, precies of actueel zijn. Alle informatie wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen, fouten en onvolledigheid. 

De hele inhoud beschikbaar op onze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de merken, teksten, logo's, foto's ... behoren uitsluitend toe aan De Wilde Brouwers bvba of aan de ondernemingen, de instellingen of de personen die de inhoud hebben geleverd. Geen enkel element van deze website mag op welke manier dan ook geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Wilde Brouwers bvba en op elke tot stand gekomen overeenkomst met de klant. Elke bestelling of reservering houdt de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden door de koper in.

MINIMUMLEEFTIJD

Wij produceren en verkopen ambachtelijk gebrouwen (speciaal)bieren. Wij verkopen en leveren alleen producten aan personen die de wettelijke minimumleeftijd voor consumptie van alcoholische dranken, en meer bepaald bier, hebben bereikt. Door het gebruik van de website en een aankoop in de webshop verklaart u deze wettelijke minimumleeftijd bereikt te hebben.

 

AANBOD

Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten, diensten of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Alle afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afbeeldingen van etiketten en producten e.d. op onze website, sociale mediakanalen, prijslijsten, brochures, catalogi of nieuwsbrieven gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden. De Wilde Brouwers bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet voorradig zijn van een product. 

Wij adviseren dat onze producten op een droge plek worden bewaard, dat ze niet aan direct zonlicht, regen, hoge temperaturen, temperaturen onder het vriespunt worden blootgesteld. Onze bieren bewaar je het best rechtop.

VERKOOPPRIJZEN

De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de geldende waarden van grondstoffen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief statiegeld - € 0,10 per flesje van 33cl, € 4,60 per krat van 24 flesjes van 33cl-, tenzij anders vermeld.

BETALING

Bestellingen via de webshop dienen steeds vooraf betaald te worden met één van de beschikbare betaalmethoden: creditcard of bancontact. Bij aankoop in het winkelpunt kan u per betaalkaart of contant betalen. De producten blijven eigendom van De Wilde Brouwers bvba zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan De Wilde Brouwers bvba is voldaan, zelfs indien de producten bewerkt werden. Eens de producten geleverd of opgehaald zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's. 

Reservatie van een rondleiding in groepsverband kunnen ter plaatse betaald worden per betaalkaart of contant. Reservatie voor deelname aan de vaste rondleiding op vrijdagavond dient vooraf betaald te worden met één van de beschikbare betaalmethoden: creditcard of bancontact.

FACTURATIE

Indien u een factuur voor uw aankoop of reservatie via de website wenst kan u zich richten tot facturatie@dewildebrouwers.be. In uw schrijven vermeldt u uw ondernemingsnummer, maatschappelijke zetel, de datum en inhoud van uw aankoop en/of reservatie.

LEVERING & OPHALING

Momenteel verzenden wij enkel volledige kratten van 24 flesjes van 33cl, volgens het aanbod op de webshop, per post. En dit enkel binnen België. De leveringstijd is indicatief. Alle producten op de webshop kunnen gereserveerd worden voor ophaling in ons winkelpunt en dit tijdens de openingsuren.

KLACHTEN

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering of ophaling moeten ons toekomen binnen de 14 dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de consumptie van de producten. Dit kan per mail naar info@dewildebrouwers.be

ANNULATIE

Wanneer u van uw aankoop af wilt zien met of zonder reden, dient u dit binnen de 14 dagen na de dag van ontvangst van de producten aan ons te laten weten via info@dewildebrouwers.be. Het Europees Herroepingsrecht is van toepassing.

Reservatie voor rondleiding kan kosteloos geannuleerd worden tot 24uur voor aanvang van de rondleiding. Door ons reeds gemaakte bijkomende kosten, dewelke niet inbegrepen waren in de prijs van de rondleiding, worden alsnog aan u doorgerekend bij tijdige annulatie. Indien u binnen de 24 uur voor aanvang van de rondleiding annuleert, zijn wij genoodzaakt alsnog 50% van de totaalprijs in rekening te brengen.  

 

PRIVACYVERKLARING

ALGEMEEN

De Wilde Brouwers bvba hecht veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Wilde Brouwers houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

De Wilde Brouwers bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@dewildebrouwers.be. Als u niet tevreden bent met de reactie van De Wilde Brouwers bvba, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De Wilde Brouwers bvba verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens wanneer u:

 • een bestelling plaatst, een aankoop doet, een offerte vraagt of reservatie maakt in onze brouwerij, via onze website of via een werknemer, vertegenwoordiger of zaakvoerder van De Wilde Brouwers bvba;

 • een overeenkomst met De Wilde Brouwers bvba afsluit;

 • de website www.dewildebrouwers.be, onze sociale media kanalen, een telefoonnummer of mailadres van onze werknemers of vertegenwoordigers gebruikt om te communiceren;

 • zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

Wij verzamelen uw contactgegevens zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, e.d. Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen houden we bij. Gegevens van online aankopen worden alleen bewaard in diens relevantie voor de boekhouding.

Voor professionele klanten, leveranciers of ondernemingen waarmee een samenwerking (kunnen) opstarten, houden we naast de hierboven vermelde gegevens ook de bedrijfsgegevens zoals het ondernemingsnummer, de contactpersonen of juridische entiteit bij.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

U gegevens worden door De Wilde Brouwers bvba gebruikt om:

 • de communicatie tussen u en De Wilde Brouwers bvba mogelijk te maken om te kunnen reageren op vragen, verzoeken of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook;

 • om een afgesloten overeenkomst op een correcte manier (administratief, logistiek ...) te kunnen afhandelen;

 • om u te informeren en gerichte communicatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen aan u te kunnen voorzien;

 • om de inhoud van en de algemene ervaring op de website en sociale mediakanalen te verbeteren.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

De Wilde Brouwers bvba maakt gebruik van kwaliteitsvolle leveranciers van software om uw gegevens veilig te stellen. De veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die wij verwerken zijn belangrijk voor ons. Wij beperken de verwerking tot wat nodig is voor het bereiken van de doeleinden. Alle personen die namens De Wilde Brouwers bvba van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

De Wilde Brouwers bvba deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende categorieën van ontvangers:

 • logistieke of postbedrijven die ons in staat stellen uw bestelling of aankoop bij u te bezorgen;

 • financiële instellingen of betalingsdienstaanbieders die ons in staat stellen uw betaling te verwerken;

 • onderaannemers van De Wilde Brouwers bvba met wie wij een overeenkomst hebben en die ons helpen al onze diensten ter beschikking te stellen.

 

Verder geven wij persoonsgegevens niet door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

De Wilde Brouwers bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

U RECHT VAN INZAGE, VERBETERING EN VERWIJDERING

U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en u kan een verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens zonder motivatie intrekken. Hiervoor dient u een duidelijk verzoek in via info@dewildebrouwers.be. Indien u wenst dat we uw gegevens wissen, zullen wij zo snel als mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover berichten. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde van uw gegevens te bewaren voor administratieve doeleinden.

COOKIE POLICY

Een cookie is een klein bestand uitgezonden door servers en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons en onze partners gelezen worden en dit zo lang als nodig of tot u deze zelf verwijdert.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie worden verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computer of mobiel toestel. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

De Wilde Brouwers bvba maakt gebruik van verschillende cookies -functionele cookies en analytische cookies- om een goede werking van de website te garanderen, geregistreerde leden en klanten te identificeren, de werking van de website te analyseren en de veiligheid van het gebruik te garanderen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven: Facebook, Spotify, Wix, YouTube.

Mocht u verdere vragen of opmerkingen hebben kan u deze per mail richten aan info@dewildebrouwers.be.

Meer informatie over cookies vindt u ook op de website allaboutcookies.org.

Verkoopsvoorwaarden
Privacyverklaring
Cookie policy
bottom of page